جاروب و خاک انداز دستی شاین

بازدید : 1392   |      

طراحی این محصول به گونه ای است که جاروب به راحتی داخل خاک انداز قرار می گیرد و این ویژگی باعث شده است که فضای کمتری را اشغال کند وبکار بردن موئی های بلند و مقاوم ودسته بلند عمر محصول را بیشتر ونظافت را آسانتر نموده است.

جاروب و خاک انداز دستی شاین

طراحی این محصول به گونه ای است که جاروب به راحتی داخل خاک انداز قرار می گیرد و این ویژگی باعث شده است که فضای کمتری را اشغال کند وبکار بردن موئی های بلند و مقاوم ودسته بلند عمر محصول را بیشتر ونظافت را آسانتر نموده است.