سرویس جهیزیه عروس 58 پارچه زیباسازان

سرویس جهیزیه عروس 58 پارچه زیباسازان

بازدید : 1862   |      

محتویات سرویس :
ست آبکش و لگن توسکا 3 سایز
ست کاسه کمک آشپز 4 سایز
آب پرتقال گیری پریان
آبگردان آوند
جاقاشقی داخل کشوی زیبا
جاقاشقی سارا
برنج شوی
زیرقاشقی کنارگاز رنگین کمان
سینی گل و پروانه
ست کاسه سیکاس درب دار 4 سایز
تخته گوشت کیمیا
پارچ لبخند گرد
جانانی و جاسبزی فرنام سایز 3
جابرنجی فرگل سایز 2
جاگوشتی سایز 1
جاگوشتی سایز 2
جایخی سارینا درب دار
جالباسی سارک (مردانه)
جالباسی مرجان (پشت دری)
لگن تاژ
جاپودری پرک
آویز حمام ارکیده
سبدک گیره عروسکی
سطل پدالی آدنا سایز 2
ست سطل و فرچه پاک جام
جارو و خاک انداز مه گل
سبد حفره دار همه کاره سایز 2
ظرف فریزری سایز 2
ظرف فریزری سایز 4
چهارپایه فراز سایز 2

سرویس جهیزیه عروس 58 پارچه زیباسازان

محتویات سرویس :
ست آبکش و لگن توسکا 3 سایز
ست کاسه کمک آشپز 4 سایز
آب پرتقال گیری پریان
آبگردان آوند
جاقاشقی داخل کشوی زیبا
جاقاشقی سارا
برنج شوی
زیرقاشقی کنارگاز رنگین کمان
سینی گل و پروانه
ست کاسه سیکاس درب دار 4 سایز
تخته گوشت کیمیا
پارچ لبخند گرد
جانانی و جاسبزی فرنام سایز 3
جابرنجی فرگل سایز 2
جاگوشتی سایز 1
جاگوشتی سایز 2
جایخی سارینا درب دار
جالباسی سارک (مردانه)
جالباسی مرجان (پشت دری)
لگن تاژ
جاپودری پرک
آویز حمام ارکیده
سبدک گیره عروسکی
سطل پدالی آدنا سایز 2
ست سطل و فرچه پاک جام
جارو و خاک انداز مه گل
سبد حفره دار همه کاره سایز 2
ظرف فریزری سایز 2
ظرف فریزری سایز 4
چهارپایه فراز سایز 2